Kiekviena šeima, kiekviena tauta turi savo istoriją, savo tradicijas. Šiaulių menų mokykla – ne išimtis. Šiaulių moksleivių namai nuo 2019 metų birželio 27 d. tampa Šiaulių menų mokykla. Įstaiga darbą pradėjo 1955 m. rugsėjo 1-ąją dieną. Įsteigti choreografijos, dramos, piešimo, darbščiųjų rankų, jaunųjų mičiūrininkų, radijo technikų, aviamodelistų, elektrotechnikų, foto mėgėjų, šaškių – šachmatų ir turizmo būreliai. Toliau buvo plečiama būrelių veikla, kasmet ieškoma įvairesnių darbo formų ir metodų. 

Menų mokykloje dirba 51 darbuotojas, iš jų 31 mokytojas: 1 mokytojas ekspertas, 10 mokytojų metodininkų, 9 vyresniųjų mokytojų, 11 mokytojų, ir 14 aplinkos darbuotojų, 2 mokyklos vadovai atestuoti II vadybinei kvalifikacinei kategorijai ir 4 pedagoginiai darbuotojai. Įstaigoje dirba daug gerų, kūrybingų ir darbščių kolektyvų vadovų, organizatorių. Jų dėka Menų mokykloje įgyvendinami respublikiniai, tarptautiniai projektai, organizuojama gyva, įdomi veikla, puoselėjamos  tradicijos, ieškoma naujų darbo formų ir metodų.

Verčiant Menų mokyklos metraščio puslapius, daug buvo visko, tenkinant vaikų poreikius: įtemptų dienų, kai  visi turėjome įrodyti savo darbo rezultatais, kad mes to verti, ir linksmų akimirkų, kai, pamiršę sunkumus, sugebėdavome ne tik patys linksmintis, bet ir pasirodyti kitiems. Puikūs konkursų rezultatai, kūrybingi ir įdomūs projektai, džiugūs kūrybiniai pasiekimai. Čia visada pilna rimtų darbų, gerų idėjų, gražių svajonių – čia niekada negalima nurimti. Visi renginiai  saviti, specifiniai ir nepakartojami, nes kiekvienas darbo sezonas būna kūrybinių ieškojimų, išvykų, švenčių sezonas.

MISIJA Ugdyti vaikų ir jaunimo kompetencijas per pasirinktą veiklą, lavinti jų gebėjimą kritiškai mąstyti ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje, ugdyti demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrų, įsitikinimų ir gyvenimo būdų įvairovę, padėti spręsti vaikų ir jaunimo socialinės integracijos problemas.

VIZIJA 

Šiaulių menų mokykla: 

 • vaiko ir paauglio asmenybę turtinantys meninės kūrybos namai; 

 • mažųjų šiauliečių saugaus eismo kompetencijų ugdymo centras;

 • atvira ir saugi erdvė, atitinkanti jaunimo poreikius, pritaikyta jaunimo veiklai. 

 

Menų mokykla yra viešasis juridinis asmuo, Šiaulių miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga. Menų mokykla priklauso neformaliojo švietimo mokyklų grupei. Tipas – neformaliojo vaikų švietimo mokykla. Menų mokyklos adresas – Aušros alėja 52, LT-76236 Šiauliai. Menų mokyklos steigėjas – Šiaulių miesto savivaldybės taryba, kodas 8865774, adresas: Vasario 16-osios g. 62 LT-76295 Šiauliai. Mokymo forma: dieninė. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas (kodas 80). Mokymo kalba – lietuvių. 

MENŲ MOKYKLOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

Menų mokyklos tikslai:

 • Suteikti galimybę vaikams ir jaunimui visapusiškai tyrinėti meno pasaulį, patirti pažinimo džiaugsmą, patiems aktyviai veikti, numatyti, ieškoti, atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo būdus, spręsti iškilusias problemas.
 • Kurti ir įgyvendinti kryptingas užimtumo, prevencijos ir edukacines programas, sąlygojančias sėkmingą vaikų ir jaunimo socializaciją, ugdančias jų kultūrinę brandą, pilietiškumą, socialinius įgūdžius, saviraišką, gebėjimus ir polinkius.
 • Užtikrinti lygias ugdymosi sąlygas skirtingus gebėjimus turintiems, įvairios socialinės patirties ir poreikių vaikams ir jaunimui.
 • Suteikti praktinės veiklos įgūdžių, išlavinti dabartiniam gyvenimui svarbius asmens ir Europos žmogui reikalingus komunikacinius gebėjimus.

Menų mokyklos uždaviniai:

 • Sudaryti vaikams ir jaunimui socialiai teisingas saviraiškos ir laisvalaikio užimtumo galimybes.
 • Plėtoti vaikų ir jaunimo socializacijos formų įvairovę.
 • Sudaryti sąlygas tenkinti vaiko įgimtus psichologinius saviraiškos ir pažinimo poreikius, lavinti kūrybines galias, padėti formuotis ir atsiskleisti gabumams, turtinti emocinę patirtį, ugdyti ir plėtoti socialinius ir komunikacinius gebėjimus, žadinti tautinio tapatumo jausmą.
 • Skatinti vaikų ir jaunimo pilietinės kultūros ugdymą.
 • Sudaryti elementarius aktyvaus dalyvavimo viešajame gyvenime įgūdžius.
 • Sudaryti sąlygas vaikams ir jaunimui per meninę veiklą pažinti ir išreikšti save pačiomis įvairiausiomis meno priemonėmis ir formomis.
 • Grįsti vaikų ir jaunimo pasitikėjimą savimi, sudarant galimybes naujos asmenybės saviraiškai.

Menų mokyklos funkcijos:

 • Dirbame pagal mokslo metams sudarytą ir patvirtintą ugdymo planą. Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d. ir trunka 39 savaites, iš jų 35 savaitės skiriamos pasirinkto meninio ugdymo programai ir 4 savaitės – kultūrinei bei kūrybinei veiklai. Po birželio 1 d. vykdoma kūrybinė, kultūrinė, koncertinė, pažintinė ir kita veikla.
 • Studijos, būreliai, meniniai kolektyvai, klubai, iniciatyvinės grupės steigiamos atsižvelgiant į vaikų ir jaunimo interesus, jų tėvų pageidavimus, pedagogų pasirengimą ir turimus intelektualinius ir materialinius išteklius.
 • Neformalųjį vaikų švietimą būreliuose, studijose, meniniuose kolektyvuose, klubuose, iniciatyvinėse grupėse organizuojame pagal mokytojų metodinėse grupėse aprobuotas ir įstaigos direktoriaus patvirtintas programas. Dalyko programą sudaro šios dalys: įvadas, paskirtis, turinys, siektini rezultatai, pasiekimų ir pažangos vertinimas.
 • Menų mokykla sudaro sąlygas vaikų ir jaunimo socializacijai, saviraiškai, aktyviam dalyvavimui kultūriniame ir socialiniame gyvenime. Vykdo laisvalaikio veiklos formų įvairovę, organizuoja vaikų ir jaunimo festivalius, šventes, parodas, akcijas, konkursus, stovyklas, plenerus, pažintines-koncertines keliones ir kt.
 • Muzika, teatras, šokis, dailė ir technologijos atspindi pagrindines Menų mokyklos veiklos sritis.
 • Ugdome pagarbą ir toleranciją tautinėms, kultūrinėms ir religinėms mažumoms, demokratišką požiūrį į pasaulėžiūrą ir gyvenimo būdų įvairovę.
 • Plėtojame vaikų ir jaunimo meninę kūrybą, per neformaliojo švietimo veiklą sudarydami sąlygas integracijai į visuomenę specialiųjų poreikių vaikams.
 • Tiriame ir apibendriname medžiagą apie vaikų ir jaunimo polinkius ir poreikius meninės kūrybos, meninio-estetinio lavinimo klausimais.
 • Pagal susitarimą teikiame informacinę ir metodinę pagalbą, bendradarbiaujame su švietimo, kultūros bei kitomis institucijomis.
 • Kartu su steigėju sudarome vaikams ir jaunimui saugias ir sveikas ugdymosi sąlygas.
 • Vykdome žalingų įpročių prevenciją, įgyvendiname prevencijos, kryptingo užimtumo bei kitas programas.
 • Formuojame sveikos gyvensenos įgūdžius.
 • Sudarome sutartis bei prisiimame įsipareigojimus savo kompetencijos ribose.
 • Teikiame paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims pagal savo kompetenciją.51 darbuotojas, iš jų 31 mokytojai: 1 mokytojas ekspertas, 10 mokytojų metodininkų, 9 vyresniųjų mokytojų, 11 mokytojų, ir 14 aplinkos darbuotojų, 2 mokyklos vadovai atestuoti II vadybinei kvalifikacinei kategorijai ir  4 pedagoginiai darbuotojai. Įstaigoje dirba daug gerų, kūrybingų ir darbščių kolektyvų vadovų, organizatorių. Jų dėka Menų mokykloje įgyvendinami respublikiniai, tarptautiniai projektai, organizuojama gyva, įdomi veikla, puoselėjamos  tradicijos, ieškoma naujų darbo formų ir metodų.

Jau tradicija tapusi "Mokytojų nuotrauka ant laiptų"