DIREKTORIUS – PETRAS SLONKSNIS
 
 • Kuria ir įgyvendina Menų mokyklos strategiją.
 • Organizuoja ir koordinuoja Menų mokyklos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti.
 • Rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
 • Plėtoja bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais (globėjais).
 • Rūpinasi įstaigos intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais.
 • Sudaro metinę mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatą ir teikia ją Menų mokyklos tarybai aprobuoti.
 • Rūpinasi palankaus mikroklimato ugdymui ir darbui kūrimu, puoselėja demokratinius įstaigos bendruomenės santykius.
 • Vadovauja rengiant ir įgyvendinant mokyklos strateginį planą, metinės veiklos programą.
Tel. +37069859200
El. paštas 
Darbo laikas:
I     8.00–12.00
II   15.00–19.00
III–V  4 val. lankstaus darbo grafiko principu
 
 Direktoriaus Petro Slonksnio darbotvarkė
Neformaliojo švietimo skyriaus vedėja  – VILMA PTAŠINSKIENĖ
 • užtikrina Šiaulių menų mokyklos keliamų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, jų dermę su valstybine ir  savivaldybės programomis;
 •  organizuoja Šiaulių menų mokyklos veiklos planavimą, planų, programų, tvarkaraščių  rengimą ir patvirtinimą, vykdo jų vykdymo priežiūrą;
 • skatina mokytojus tobulinti kvalifikaciją, dalykiškai bendradarbiauti ir atestuotis;
 • stebi, analizuoja ir vertina ugdymo procesą ir Šiaulių menų mokyklos veiklos tikslų pasiekimą, diegia naujoves, atlieka tyrimus, turinčius įtakos Šiaulių menų mokyklos veiklos efektyvumui;
 • kontroliuoja  dienynų pildymo tvarką, vykdo ugdymo priežiūrą būreliuose;
 • kontroliuoja, kaip parengtos ir vykdomos Šiaulių menų mokyklos mokytojų ugdymo programos;
 • kaupia informaciją apie Šiaulių menų mokyklos būklę ir pokyčius, rengia ugdymo būklės informaciją ir teikia Šiaulių menų mokyklos direktoriui bei pristato bendruomenei, organizuoja  statistinių ataskaitų rengimą ir apskaitą, pedagogų duomenų bazės tvarkymą ir koregavimą, mokyklos dokumentacijos ugdymo klausimais priežiūrą ir apskaitą;
 • skatina tėvus dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo veikloje, rūpinasi tėvų švietimu;
 • koordinuoja vasaros poilsio programų rengimą ir įgyvendinimą, organizuoja pasitarimus, renginius ir prižiūri neformalųjį ugdymą įstaigoje; 
 • tiria ir formuoja vaikų ir jaunimo poreikius dalyvauti neformaliajame ugdyme; 
 • kontroliuoja metodinių grupių veiklą,
 • saugaus eismo programų vykdymą.
 El. paštas vilmaptaske@gmail.com
 Šiaulių atviro jaunimo centro vedėjas  – DOVYDAS KAUPYS
 • koordinuoja ir organizuoja Šiaulių atviro jaunimo centro (toliau – Centro) veiklų planavimą ir jų įgyvendinimą, kad būtų įgyvendinti Centro tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
 • užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų, Mokyklos nuostatų, Mokyklos lokalinių teisės aktų ir šių Nuostatų; 
 • pagal kompetenciją atstovauja Centrui įstaigose, organizacijose; 
 • plėtoja ir palaiko nuolatinius ryšius su savo veiklos teritorijoje veikiančiomis ir su jaunimo reikalais susijusiomis institucijomis: mokyklomis, policija, parapija, jaunimo organizacijomis, bendruomene, ir vaiko teises įgyvendinančiomis institucijomis: vaiko teisių apsaugos skyriumi, Socialinės paramos skyriumi, seniūnijomis, kitomis institucijomis, kurios dirba su jaunimu;
 • atsako už tinkamą Centro veiklos planavimą ir organizavimą; 
 • koordinuoja atvirą darbą su jaunimu, taikant stacionarias ir mobilias darbo formas bei skatina jaunimo nevyriausybinių organizacijų plėtrą Savivaldybės teritorijoje;
 • organizuoja pagalbos jauniems žmonėms teikimą sudėtingose situacijose;
 • koordinuoja pirminę prevenciją. Atpažįsta rizikingą elgesį, poelgius ir padeda išvengti nepageidaujamų pasekmių;
 • skatina jaunų žmonių savarankiškumą, iniciatyvumą, pasitikėjimą savimi ir savigarbą, asmeninę atsakomybę;
 • darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Savivaldybės institucijų  sprendimais ir pareigybės aprašymu.
El. paštas kaupysdovydas@gmail.com 
Darbo laikas – žr. darbuotojų darbo grafiką– 
Mokyklos DARBO TARYBOS pirmininkė 
Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėja – AISTĖ PLESKŪNĖ
      · organizuoja mokyklos aprūpinimą mokymo priemonėmis, medžiagomis, prietaisais, baldais, organizacine technika, kanceliarinėmis prekėmis, įrankiais, švaros ir higienos priemonėmis;
vykdo reguliarią

· sezonines bei eilines apžiūras, vykdo apžiūrų metu rastų defektų pašalinimą;

užtikrina, kad būtų

· laiku atliktas mokyklos patalpų ir inventoriaus eilinis remontas, tinkamai

pasiruošta naujųjų mokslo metų pradžiai;

· užtikrina pastatų ir patalpų priežiūrą pagal saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir sanitarijos reikalavimus;

· organizuoja švaros ir tvarkos palaikymą įstaigos patalpose bei teritorijoje;

· organizuoja teritorijoje esančių takų valymą nuo sniego ir barstymą smėliu;         

· vykdo viešuosius pirkimus įstatymų numatyta tvarka ir vadovaujantis mokyklos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu;

· atlieka Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) administratoriaus funkcijas;

·    analizuoja, numato pirkimų poreikį ir rengia metinį prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą; 

·   rengia viešųjų pirkimų, įvykdytų per finansinius metus, ataskaitas ir jas teikia Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka ir terminais Viešųjų pirkimų tarnybai;  

·  atlieka vykdomo pirkimo prevencinę kontrolę ir galimų rizikos veiksnių vertinimą, informuoja direktorių arba jo įgaliotą asmenį apie rizikingiausius nepasibaigusius pirkimus arba atskirus jų etapus;

·   atsako už mokyklos einamąją ūkinių operacijų finansų kontrolę.

 
Tel. +37060323757
El. paštas ukismenum@gmail.com
Renginių organizatorė  – KRISTINA BRIEDIENĖ 
 • planuoja ir organizuoja (miesto, šalies, tarptautinius) renginius, konkursus, festivalius, koncertus, šventes bendradarbiaudamas su Menų mokyklos būrelių mokytojais;
 • atsako už Menų mokyklos ugdytinių ir bendruomenės narių tradicijų formavimą ir atlieka su juo susijusius organizacinius darbus;
 • teikia organizacinę, metodinę, informacinę pagalbą būrelių mokytojams dėl renginių organizavimo;
 • vykdo fondų, programų, susijusių su švietimu, paiešką ir projektų vadybą;
 • rengia konferencijas, projektus, programas, veiklos planus, ataskaitas, bei kitus dokumentus susijusius su priskirta veikla;
 • kaupia ir sistemina informaciją apie Menų mokykloje organizuojamus renginius;
 • atsako už informacijos pateikimą spaudai, televizijai, radijui;
 • tvarko Menų mokyklos internetinę svetainę, socialinio tinklo „Facebook“ svetainę;
 • kaupia, sistemina, apibendrina informaciją apie veiklą ir teikia Šiaulių menų mokyklos direktoriui bei pristato bendruomenei;
 • padeda direktoriui organizuoti Šiaulių menų mokyklos veiklos planavimą;
 • palaiko ryšius su partneriais, rėmėjais, vietos bendruomene, kuria ugdymui palankią sociokultūrinę aplinką;
 • bendradarbiauja su kitų švietimo, kultūros įstaigų darbuotojais, su kitomis įstaigomis ir visuomeninėmis organizacijomis, būtinais funkcijoms atlikti klausimais;
 • atsako už ekskursijas, turistinius žygius, išvykas, renginius, dalyvauja stovyklų organizavime.
Tel. +37063543790
El. paštas  kristinamenumokykla@gmail.com
 

Darbo laikas – žr. darbuotojų darbo grafiką –

Projektų vadovas  JUSTAS CHARKOVAS 
 • rengia, administruoja ir kontroliuoja Menų mokyklos įgyvendinamus projektus, užtikrina savalaikį veiklų įgyvendinimą ir rezultatų pasiekimą:
 • užtikrina sėkmingą projektų darbų eigą;
 •  siekia numatytų projekto rezultatų, tikslų ir uždavinių;;
 • bendrauja, teikia reikalingą informaciją, dokumentus projektų vykdytojams ir kontroliuojančioms institucijoms; 
 • teikia pastabas projektų partnerių parengtiems dokumentams; 
 • tvarko su projektais susijusią gautą korespondenciją; 
 • teikia informaciją, reikalingą projektų viešinimui ir vykdo projektų viešinimo veiksmus;
 • vykdo kitus su projektų įgyvendinimu susijusius darbus;
 • planuoja ir organizuoja Menų mokyklos vykdomas vaikų vasaros poilsio stovyklas, plenerus,
  išvykas ir kt. ;
 • užtikrina vaikų ir jaunimo
  gerovę, kryptingą užimtumą, sąlygoja sėkmingą vaiko ir jaunimo
  socializaciją;  
 • rūpinasi palankaus ugdymui
  ir darbui mikroklimato kūrimu, puoselėja demokratinius mokyklos bendruomenės
  santykius;
El. paštas jcharkovas@gmail.com
siauliumm@eurodesk.eu (Eurodesk klausimais)
Kiti administracijos darbuotojai:
Sekretorė Aida Budraitienė
Administratorė Ilona Jurgaitienė
Kompiuterinių sistemų inžinierius Edvardas Aleknavičius
Kiti darbuotojai:
Remonto dailidė Petras Šmelceris
Valytoja, kiemsargė Mingaila Grigalavičienė
 Valytoja  Regina Bartaškienė
 Valytoja, kiemsargė Regina Giržadienė
 Valytoja  Rita Buivydienė