L.E.P. DIREKTORIUS – PETRAS SLONKSNIS
  • Kuria ir įgyvendina Menų mokyklos strategiją.
  • Organizuoja ir koordinuoja Menų mokyklos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti.
  • Rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
  • Plėtoja bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais (globėjais).
  • Rūpinasi įstaigos intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais.
  • Sudaro metinę mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatą ir teikia ją Menų mokyklos tarybai aprobuoti.
  • Rūpinasi palankaus mikroklimato ugdymui ir darbui kūrimu, puoselėja demokratinius įstaigos bendruomenės santykius.
  • Vadovauja rengiant ir įgyvendinant mokyklos strateginį planą, metinės veiklos programą.

Tel. +370609859200

El. paštas 

Darbo laikas:

I     8.00–12.00

II   15.00–19.00

III–V  4 val. lankstaus darbo grafiko principu